TantrikCentre

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen/Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1. TantrikCentre: de gebruiker van de algemene voorwaarden. Gevestigd te Assendelft, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder KvK-nummer 51922800.
1.2. Klant: de wederpartij van TantrikCentre
1.3. Partijen: TantrikCentre en klant samen
1.4. Offerte: Een formeel aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.
1.5. Behandeling/consult: alle werkzaamheden die worden verricht waartoe opdracht is gegeven aan TantrikCentre door de klant met betrekking tot een persoonlijke (spirituele) opdracht of hulpvraag.


Artikel 2. Diensten/ Werkwijze

2.1. TantrikCentre werkt op verschillende niveau’ s waaronder gebedsgenezing, fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Verbindingen worden gemaakt om bewustzijn te activeren en hiermee zal TantrikCentre trachten na een intake gesprek en na het opstellen van een behandelplan, en aan de hand van het geconstateerde een oplossing te vinden voor de (persoonlijke) hulpvraag van de klant. TantrikCentre biedt tevens begeleiding in het bereiken van doelen, afhankelijk van de (persoonlijke) situatie van de klant.
2.2. Na het kennismakingsgesprek volgt een intakegesprek waarin behandelafspraken worden gemaakt en wordt er een behandelplan opgesteld door de spirituele behandelaar. Deze behandelingsafspraken worden regelmatig geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De spirituele behandelaar heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. De spirituele behandelaar van TantrikCentre is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
2.3. Bij TantrikCentre worden er absoluut geen medische diagnoses gesteld. De spirituele behandelaar vervangt geen arts. De behandelingen zoals bijvoorbeeld de energetische behandelingen, zijn geen werkwijze in medische zin, maar spirituele behandelingen aan de hand van de persoonlijke hulpvraag van de klant zelf.
2.4. Er wordt door de spirituele behandelaar, geen genezingsbeloften gegeven en geen diagnosen gesteld. De energetische en spirituele behandeling vervangt daarom nooit een behandeling door een arts bij psychische- of lichamelijke aandoeningen, of het vermoeden hiervan.
2.5. Klant blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor alle gemaakte keuzes. De klant is zelf verantwoordelijk voor het wel of niet raadplegen van een arts.

Artikel 3. Aanmelding

3.1. Aanmelden voor een behandeling/consult doormiddels van den hulpvraag geschiedt na telefonische of persoonlijke aanmelding, per mail of via de website. Met de aanmelding van de klant verklaart de klant akkoord te gaan met het feit dat de klant, op de hoogte is dat de heen en terugreis naar de praktijk van TantrikCentre indien dit is afgesproken, evenals de deelname aan een behandeling geheel voor eigen risico is. TantrikCentre is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.
(Zie voor de artikelen omtrent aansprakelijkheid artikel 11 van deze algemene voorwaarden).


Artikel 4.
Informatie verstrekking door de klant

4.1 Tijdens de intake wordt aan de klant, om uiteenlopende informatie gevraagd. Het is de verantwoordelijkheid van klant hierin eerlijk en volledig te zijn. De behandeling/consult wordt op deze informatie gebaseerd; de spirituele behandelaar is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het krijgen van onjuiste of onvolledige informatie.
4.2. Alle wijzigingen die zich voordoen in de opgegeven gegevens van klant, die relevant zijn voor de behandeling/consult, dient door de klant zelf tijdig en volledig aan TantrikCentre te worden doorgegeven. TantrikCentre is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de klant vanwege onjuiste (adres) gegevens.


Artikel 5. Toepasselijkheid en aanvaarding 

5.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten/ behandelingen en consulten die TantrikCentre voor de (zakelijke) klant zal verrichten, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. 
5.2. Alle afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en overlegd. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van een (zakelijke) klant zijn niet geldig.
5.3. TantrikCentre is te alle tijden gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden vooraf met klant besproken of schriftelijk medegedeeld. 
5.4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. TantrikCentre en de klant zullen in overleg treden over de nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 6. Offerte  

6.1. Een verstuurde offerte aan de klant is twee weken geldig, afhankelijk van het moment van de opdracht en of verzoek tot een offerte. 
6.2. Indien geen aanvaardingstermijn gesteld is, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend. 
6.3. Indien de klant een offerte aanvaardt, behoudt het recht om het aanbod binnen twee werkdagen na aanvaarding te herroepen. 
6.4. TantrikCentre kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien  de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6.5. Bij aanvaarding van de offerte, (opdracht)bevestiging, en de algemene voorwaarden verklaart de klant zich akkoord met de toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden.
6.6. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen van de offerte moet worden aangebracht, komt in afwijking van het in lid 6.4 bepaalde de opdracht pas tot stand, indien TantrikCentre aan de klant bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
6.7. Alle in de offerte opgegeven prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de opdracht en exclusief reiskosten en btw. 


Artikel 7. Tarief/Prijs

7.1. TantrikCentre is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen.
7.2. Indien het een wettelijke prijsverhoging betreft (zoals het btw-tarief) is TantrikCentre gerechtigd elke wijziging van het btw-tarief aan de klant door te berekenen.
7.3. De prijzen/tarieven van de aangeboden diensten die op de website van TantrikCentre zijn weergegeven, zijn (tenzij anders wordt vermeld.

Artikel 8. Facturatie en betalingsvoorwaarden 

8.1. De klant met de hulpvraag, en die de behandeling heeft aanvaard na de intake en behandelplan verplicht zich tot betaling van alle uit behandelingen voortvloeiende kosten de bedragen dienen te worden voldaan in euro´s.
8.2.  Alle behandelingen/ privé consulten worden alleen op afspraak uitgevoerd en na afloop van de sessie contant afgerekend of via een tikkie worden voldaan of via overschrijving.
8.3. Indien er door de TantrikCentre en de (zakelijke) klant wordt overeengekomen om via een factuur een betaling van een behandeling te voldoen, wordt de factuur door TantrikCentre via de e-mail of per post gestuurd. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. TantrikCentre zal indien van toepassing aangeven op de factuur welke betalingstermijn voor u van toepassing is. Betalingen worden voldaan op een door TantrikCentre aan te geven wijze.
8.4. Alle door TantrikCentre gemaakte onkosten die betrekking hebben op de behandeling/consult (op locatie), waaronder begrepen parkeerkosten en reiskosten worden eveneens opgenomen bij de betaling van de totale behandeling. Dit kan in het geval van een bedrijf of na overleg met de spirituele behandelaar ook eventueel op factuur.
8.5. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de (zakelijke) klant in verzuim. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de (zakelijke) klant zullen de vorderingen van TantrikCentre en de verplichtingen van de (zakelijke) klant jegens TantrikCentre onmiddellijk opeisbaar zijn.
8.6. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is de klant in verzuim en behoudt de TantrikCentre zich het recht voor de uitvoering van opdracht danwel de behandelingen/consulten met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is de klant vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
8.7. Voldoet de klant binnen veertien dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichting dan is TantrikCentre zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Indien TantrikCentre de vordering ter incasso uit handen geeft, is de klant ook verschuldigd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen die met deze incasso gemoeid zijn.
8.8. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de klant dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij TantrikCentre.

Artikel 9. Het verzetten van afspraken

9.1. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of per e-mail. Wanneer de klant binnen 24 uur tot de gemaakte afspraak deze annuleert of vraagt de afspraak te verzetten, worden kosten in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd. De klant is verplicht deze te betalen. (Zoals is opgenomen in artikel 10 van de algemene voorwaarde) Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd worden niet in rekening gebracht.
9.2. Bij niet-verschijnen (no show) van de klant op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is klant verplicht deze te betalen. Zoals is opgenomen in artikel 10 van deze algemene voorwaarde)
9.3. TantrikCentre heeft het recht afspraken te verzetten of te annuleren, wanneer zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de hulpvraag/opdracht.


Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden

10.1. De dag waarop de annulering/uitstel bij TantrikCentre is binnengekomen, geldt als annuleringsdatum. 
10.2. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
10.3. Bij het niet verschijnen voor de afspraak, of niet annuleren, of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de TantrikCentre gerechtigd de gereserveerde tijd aan de klant volledig dus 100% inclusief alle bijkomende kosten, in rekening te brengen. Dit geldt ook in geval van ziekte. Klant ontvangt hiervan eventueel digitaal een factuur. Dit omdat de tijd die voor u gereserveerd staat, op deze korte termijn niet meer kan worden ingevuld. Vervolgens heeft de klant 14 werkdagen de tijd om deze factuur alsnog te voldoen.
10.4. Indien klant een overeengekomen opdracht binnen 14 dagen voor de aanvang van de opdracht, annuleert of tussentijds beëindigt zal TantrikCentre 50% van het totaalbedrag bij de klant in rekening brengen.


Artikel 11. Aansprakelijkheid en risico

11.1. TantrikCentre heeft bij de uitvoering van de opdracht een inspanningsverplichting en kan door de klant derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
11.2. TantrikCentre is niet aansprakelijk voor enige schade welke klant zou lijden gedurende het ontvangen van een consult/ behandeling of bij niet opvolgen van adviezen van de spirituele behandelaar.
11.3. Klant dient TantrikCentre ten alle tijde van alle feitelijke informatie te voorzien, bij de intake, tijdens een consult en tijdens het opstellen van het behandelplan.
11.4. TantrikCentre is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van feitelijke informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen van de klant.
11.5. TantrikCentre kan niet aansprakelijk worden gesteld voor negatieve resultaten indien klant onjuiste informatie heeft verschaft.
11.6. De spirituele behandelaar van TantrikCentre draagt nooit verantwoordelijkheid voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de klant en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor problemen die verband houden met of voortkomen uit die lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand vóór, tijdens of na de behandeling/consult door de spirituele behandelaar van TantrikCentre.
11.7. TantrikCentre aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan in verband met door haar verrichte diensten ontstaan als tekortkoming of onrechtmatige daad. Elke aansprakelijkheid van de TantrikCentre voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
11.8. TantrikCentre is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die klant lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van, door of tijdens een behandeling/ consult. De klant blijft ten alle tijden zelf de verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
11.9. De aansprakelijkheid van TantrikCentre is beperkt tot de schade die te wijten is aan een duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming.
11.10. Indien TantrikCentre toch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht.
11.11. TantrikCentre is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen. 


Artikel 12. Overmacht
 

12.1. TantrikCentre is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
12.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, met inachtneming van de wet en jurisprudentie daaromtrent wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop TantrikCentre geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TantrikCentre niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 
12.3. Indien er sprake is van overmacht zal de klant, door TantrikCentre hiervan direct (schriftelijk) op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak van de overmacht. 
12.4. TantrikCentre heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de opdracht verhinderen, intreden nadat TantrikCentre zijn verbintenis had moeten nakomen. 
12.5. TantrikCentre heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen voor wat betreft de opdracht op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de klant als TantrikCentre gerechtigd de opdracht te ontbinden/ op te schorten, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. 
12.6. Klant heeft na de mededeling dat sprake is van overmacht aan de zijde van TantrikCentre het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.

Artikel 13. Geheimhouding en privacy

13.1. Bij het leveren of verlenen van diensten aan de klant houdt TantrikCentre zich in alle gevallen aan wettelijke eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
13.2. TantrikCentre doet er alles aan om de privacy van de klant te waarborgen en TantrikCentre gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de klant, en doet er alles aan om deze te beschermen.
13.3. TantrikCentre heeft de wijze om de privacy van de klant te waarborgen opgenomen in haar privacy beleid. Deze is terug te vinden op de website van TantrikCentre (www.TantrikCentre.com). TantrikCentre houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
13.4. Dhr. J. Bodha van TantrikCentre is als uw spirituele behandelaar de enige die toegang heeft tot uw persoonsgegevens en heeft, binnen de geldende wettelijke beperkingen, een geheimhoudingsplicht en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt en zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien u daarvoor schriftelijk toestemming geeft.
13.5.
TantrikCentre is verplicht om alle vertrouwelijke, informatie, bedrijfsgegevens, persoonsgegevens, gegevensbestanden van de klant en overige, bij de uitoefening van haar werkzaamheden zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.
13.6. De geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens de duur van de behandeling/sessie als na
beëindiging daarvan.
13.7. TantrikCentre zal de persoonsgegevens van de klant niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verstrekt of conform de wet is vereist.

Artikel 14. Inzage persoonlijk behandelplan

14.1. TantrikCentre zal, aan de hand van de hulpvraag van de klant een behandelplan opstellen.
14.2. Klant en alle directe betrokkenen die de behandeling heeft gehad heeft recht op inzage van dit behandelplan.

Artikel 15. Klachten

15.1. Indien u klachten heeft over de verrichte behandeling dient u dit binnen 7 dagen na afronding van de behandeling gemotiveerd aan de eigenaar
(Dhr. J. Bodha) van TantrikCentre kenbaar te maken zoals genoemd in 15.2 en in het privacy beleid van TantrikCentre. Na het verstrijken van voornoemd termijn wordt klant geacht de verrichte behandeling te hebben geaccepteerd.
15.2. Bij klachten kunnen op meerdere manieren contact worden opgenomen met de eigenaar van TantrikCentre, Dhr. J. Bodha. Klachten kunnen telefonisch door de klant worden gemeld. Klant heeft bij klachten ook de mogelijkheid om online op de website van TantrikCentre (www.TantrikCentre.com) een contact formulier in te vullen. Klachten kunnen tevens per e-mail: jimmy@TantrikCentre.com bij de eigenaar van TantrikCentre worden ingediend.
15.3. Indien een klacht gegrond is, dan heeft TantrikCentre de mogelijkheid om in overleg tot een oplossing te komen of het gebrek in de werkzaamheden te herstellen. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient TantrikCentre het factuurbedrag te wijzigen naar rato van de klacht. 


Artikel 16. Intellectueel eigendom en gebruiksrecht

16.1. Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de TantrikCentre. Alle door TantrikCentre dit geldt voor de website van TantrikCentre (www.TantrikCentre.com) en al haar publicaties alsmede alle geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zoals bijvoorbeeld adviezen of (behandel)plannen specifiek afgestemd op de situatie van de klant. Deze stukken zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de klant en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van TantrikCentre worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan TantrikCentre ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 


Artikel 17. Toepasselijk recht 

17.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht. 
17.2. Onverminderd het recht van TantrikCentre, een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van TantrikCentre, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.