TantrikCentre

Privacybeleid

Bij TantrikCentre doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen en wij  gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, en doen er alles aan om deze te beschermen. TantrikcCentre houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacybeleid willen wij u duidelijke en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wie zijn wij?

TantrikCentre, gevestigd aan De Busken 27, 1566 XE  in Assendelft, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 51922800, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacybeleid.

Contactgegevens TantrikCentre

Telefoon: +31 655780766 
Contactpersoon: Dhr. J. Bodha Mail: jimmy@tantrikcentre.com
Website: www.tantrikcentre.com

Verwerken van persoonsgegevens

TantrikCentre ontvangt persoonsgegevens doordat de klant gebruik maakt van de diensten van TantrikCentre.
TantrikCentre verwerkt de persoonsgegevens die door de klant aan TantrikCentre zal worden verstrekt, door middel van invullen van het contactformulier op de website van TantrikCentre.

Afhankelijk van de diensten die u bij TantrikCentre afneemt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adresgegevens
  • Bankrekeningnummer
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door u op deze website te registreren.

Doel verwerking persoonsgegevens

TantrikCentre verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Voor het intake gesprek, en om te inventariseren welke behandelplan er zal worden toegepast op uw persoonlijke situatie en hulpvraag.
– Uw adres gegevens voor een eventuele consult aan huis/ en op locatie.
–  Ter registratie voor de eigen administratie.
–  Om te kunnen bellen of mailen indien dit nodig voor de uitvoering van de diensten.
–  Voor de afhandeling van  uw betalingen en de verzending van facturen.
–  Om te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
–  Indien de wet het verplicht, zoals het doen van de belastingaangifte.
–  Voor toekomstige activiteiten en/of acties van TantrikCentre.

TantrikCentre verwerkt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd, tenzij we hiervoor van u (schriftelijk) toestemming hebben gekregen.

Bewaartermijn

TantrikCentre bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
TantrikCentre zal de persoonsgegevens bewaren zolang u klant bij ons bent. TantrikCentre zal in elk geval de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verstrekt of conform de wet is vereist.

Uw rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen, of te verwijderen. Als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering wilt indienen, neem dan contact op via jimmy@tantrikcentre.com. U heeft het recht om bezwaar te  maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om ons bepaalde gegevensverwerking te ontzeggen. Dit kan echter gevolgen hebben voor onze dienstverlening aan u. Ten slotte heeft u het recht op dataportabiliteit: u kunt een verzoek doen om uw gegevens aan u over te dragen in een veelgebruikt formaat. Indien u hiertoe een verzoek indient dient u zich te legitimeren.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Dhr. J. Bodha van TantrikCentre is als uw behandelaar de enige die toegang heeft tot uw persoonsgegevens.
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt en zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien u daarvoor schriftelijk toestemming geeft.

Beveiliging persoonsgegevens

TantrikCentre neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegeven tegen te gaan en te waarborgen. 
                                                                                                    
Cookies en vergelijkbare technieken

TantrikCentre
maakt geen gebruik van cookies of andere vergelijkbare technieken.

Klachten

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat laten weten. Bij klachten kunt u op meerdere manieren contact opnemen met, dhr. J. Bodha. U kunt in eerste instantie telefonisch via het nummer 06-55780766 contact met ons opnemen. U kunt ook de klachten formulier invullen online op de website van TantrikCentre (www.tantrikcentre.com). U kunt eventueel ook een e-mail sturen naar jimmy@tantrikcentre.com. Indien wij er onderling niet uit kunnen komen heeft u daarnaast het recht om contact op te nemen met de Autoriteit persoonsgegevens.
(Dit is Nederlandse toezichthoudende gegevensbeschermings- autoriteit op het gebied van privacybescherming)

Wijziging in het Privacybeleid

TantrikCentre behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid.

Vragen?

Indien u vragen heeft over deze privacybeleid of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met de eigenaar van TantrikCentre, dhr. J. Bodha. U kunt bellen naar 06-55780766. Eventueel kunt U uw vragen stellen door het contactformulier, op de website, in te vullen of door een e-mail bericht te sturen naar jimmy@tantrikcentre.com.